Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Nejvýznamnější události Unie vydavatelů v roce 2016 a začátku roku 2017

Novela zákona o DPH pro tisk

Hlavním tématem roku 2016 bylo dosažení snížení DPH na noviny a časopisy na 10 %. Již v září 2015 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen poslanci J. Dolejšem a G. Hubáčkovou návrh na zařazení novin a časopisů do supersnížené sazby DPH. Byl navržen tak, že jej sněmovna projedná v prvním čtení, takže by návrh prošel celým legislativním procesem rychleji.

Vláda ČR sice zaujala k tomuto návrhu negativní stanovisko, ale přesto byl zařazen na program jednání. Dne 9. listopadu 2016, tj. více než rok do předložení, Poslanecká sněmovna návrh na snížení DPH pro periodika na své 50. schůzi skutečně projednala a poslanci ho 101 hlasy ze 135 přítomných napříč politickým spektrem schválili s účinností od 1. ledna roku 2017.

Po postoupení zákona do Senátu tam pro něj 14. prosince 2016 zvedlo ruku 50 z přítomných 53 senátorů. Proti nehlasoval žádný z nich. O šest dní později, 20. prosince, obdržel prezident MilošZeman
zákon k podpisu, který novelu o snížení DPH na noviny a časopisy vetoval. Dne 10. ledna 2017 se po prezidentském vetu vrátil návrh zákona do Poslanecké sněmovny, kde byl schválen 133 poslanci ze 182 přítomných. Proti bylo 30 poslanců, 18 se zdrželo. Ve sbírce zákonů vyšla novela 14. února 2017 a její účinnost nastala patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. března 2017.

MEDIA PROJEKT

Protože byl rok 2016 předposledním rokem realizace současné pětileté etapy MEDIA PROJEKTu, byly zahájeny práce k přípravě další etapy realizace výzkumu od roku 2018 s tím, že by tato etapa měla do výzkumu přinést některé nové prvky, které budou reflektovat současný vývoj mediálního trhu. V průběhu léta 2016 bylo zpracováno zadání pro výzkumné agentury, které byly vyzvány, aby do 10. října předložily své návrhy. Dne 28. listopadu předložilo své návrhy celkem 6 agentur – GfK Czech, Ipsos, Kantar, MEDIAN, NielsenAdmosphere a STEM/MARK. Výsledky výběrového řízení byly zveřejněny v březnu letošního roku a Unie vydavatelů si vybrala jako realizátory one currency výzkumu čtenosti periodického tisku v České republice agentury MEDIAN a STEM/MARK. Od 1. ledna 2018 tak bude pokračovat se stávajícími realizátory. S ohledem na dynamický vývoj na vydavatelském trhu i pokračující inovace v oblasti výzkumu čtenosti tisku v různých místech světa Unie rozhodla, že s realizátory uzavře kontrakt na realizaci výzkumu na dobu dvou let s možností prodloužení.
V srpnu 2016 se uskutečnila prezentace výsledků MEDIA PROJEKTu za 1. pololetí 2016. Prezentace proběhla v rozšířeném formátu doplněném o další zajímavý obsah zaměřeným na data o trhu i další poznatky o tiskových médiích. V rámci programu se tak účastníci mohli seznámit s vtipně koncipovanou prezentací o efektivnosti inzerce zaměřené na věkovou skupinu 55+ nebo s prezentací dr. Václava Štětky v Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na téma mediálního chování a vnímání zpravodajských médií u obyvatel střední a východní Evropy.

Časopis roku 2015

V dubnu 2016 byly vyhlášeny výsledky již dvanáctého ročníku soutěže Časopis roku 2015. Soutěž se uskutečnila podle inovovaných pravidel. Hlavní změny spočívaly především v nové kategorizaci soutěže, kdy časopisy byly nominovány podle jejich žánrového a obsahového zaměření namísto předchozího členění podle prodané

ho nákladu. Byla také stanovena nová kritéria, která byla hodnocena širší odbornou porotou. Soutěž byla také otevřena všem časopisům, včetně titulů, které nejsou zařazeny do ověřování ABC ČR. Byla též zřízena hlavní kategorie, v níž byl udělen titul „Časopis roku 2015“ časopisu, který se umístil na nejlepším místě mezi vítězi jednotlivých kategorií, a zároveň měl nejlepší umístění z hlediska objektivních kritérií, jako jsou čtenost, prodej a inzertní výkon.

Změny pravidel se pozitivně projevily ve zvýšeném zájmu, kdy byl oproti posledním ročníkům přibližně 50% nárůst přihlášek. Titul Časopis roku 2015 si odnesl titul Forbes, vydavatelství MediaRey SE.

Světový den svobody tisku


Jako každý rok si vydavatelé připomněli 3. května 2016 Světový den svobody tisku. Unie vydavatelů zaslala poslancům, senátorům a dalším politikům pohlednici upozorňující na to, že svobodný a nezávislý tisk je jedním z hlavních pilířů demokracie a politická reprezentace v každé zemi je odpovědná za vytváření podmínek pro jeho udržitelný rozvoj po stránce obsahové i ekonomické.

Konference Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže


Konference Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže proběhla v zasedacím sále Magistrátu Hlavního města Prahy

Unie vydavatelů uspořádala dne 19. září 2016 odbornou konferenci na téma Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže. Cílem této konference bylo upozornit na význam periodického tisku jako prostředku rozvoje ve vzdělávání dětí a mládeže, úlohu čtení tisku pro rozvoj porozumění textům, představivosti, paměti a dalších důležitých duševních funkcí.

Pro tuto konferenci, která se konala na Magistrátu hl. m. Prahy získala Unie vydavatelství záštitu Ministerstva školství a Radní pro školství a evropské fondy Magistrátu hl. m. Prahy. Konference se zúčastnili zástupci MŠMT ČR, pedagogové, odborníci z oblasti psychologie a psychiatrie, zástupci organizací, které se věnují vzdělávání mládeže a odborní novináři.
Význam konference spočívá především v apelu na zúčastněné odborníky, aby se v rámci svých odborných kompetencí zamysleli nad tím, jak mohou napomoci ve změně stávajícího trendu neustále klesajícího zájmu dětí a mládeže o tištěná periodika.

Forum Media 2016Host Unie vydavatelů Torry Pedersen během svého vystoupení na konferenci Forum Media 2016

Na začátku října 2016 proběhla konference Forum Media, která byla tematicky zaměřena na mobilní technologie a jejich vliv na mediálním trhu. Unie vydavatelů se stejně jako v minulých letech stala odborným partnerem konference a podílela se na jejím programu. Hlavním řečníkem, kterého Unie vydavatelů pozvala, byl šéfredaktor norského deníku Verden Gans Torry Pedersen, který za velkého zájmu přítomných hovořil o tematice vydavatelské práce v digitalizovaném mediálním prostředí. Vzhledem k velkému zájmu o přednášku Torryho Pedersena nechala jeho příspěvek Unie vydavatelů otitulkovat a umístila ho na stránky YouTube. Odkaz na video je možné nalézt na webových stánkách Unie vydavatelů.

25. výročí založení Unie vydavatelů

Na rok 2016 připadlo také 25. výročí založení Unie vydavatelů. Ta si ho připomněla slavnostním večerem dne 4. října 2016 v hotelu Holiday Inn Praha. Slavnostního večera se zúčastnilo více než 90 zástupců členů Unie vydavatelů, spolupracujících organizací a sdružení, osobností, které se zasloužily o její vznik a rozvoj a zástupců mediálních agentur a nejvýznamnějších zadavatelů inzerce. Prostřednictvím zdravice popřál Unii vydavatelů mnoho úspěchů v její další činnosti i premiér ČR Bohuslav Sobotka. Čestným hostem byl Valdo Lehari jr. – viceprezident ENPA, člen výkonného výboru WAN-IFRA a viceprezident německé vydavatelské asociace BDZV. Při příležitosti této akce vydala Unie vydavatelů publikaci, která přiblížila její vznik a nejdůležitější události v její 25 leté historii.

Konference Content marketing

Ve středu 16. listopadu se v Praze konala pod záštitou Unie vydavatelů Konference Content marketing 2016, která byla zacílena na lidi, kteří se zabývají tvorbou firemního obsahu. Hlavním řečníkem byl na pozvání Unie vydavatelů chief innovation officer Dominik Grau z Ebner Media Group, který popsal, jak se 200 let starý vydavatel změnil ve společnost, pro kterou jsou na prvním místě mobilní zařízení. Součástí konference, byla panelová diskuze Unie vydavatelů, které se zúčastnili Petra Fundová – CEO Burda International CZ, Jana Višková – Director BrandVoice Forbes ČR a Tomáš Tkačík – prezident Unie vydavatelů, CEO BMCzech. Mezi hlavní postřehy panelové dis- kuze patřilo, že: Přibyla role kreativní agentury – klient pouze definuje základní námět, zbytek poté zpracuje agentura a výhodou je, když klient řeší tyto obsahy tzv. inhouse. V současné době je velmi obtížné prodat čistě inzertní stranu – místo toho je nutné připravovat komplexní nabídky.

Unii vydavatelů reprezentoval na konferenci Content marketing 2016 prezident Tomáš Tkačík a Petra Fundová (Burda Praha)Valdo Lehari jr. zdraví účastníky oslavy 25. výročí založení Unie vydavatelů


Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned