Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroj údajů: Data monitoringu inzerce Nielsen Admosphere od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016. Tabulky a grafy zpracovala z těchto dat
Unie vydavatelů. Všechny údaje monitoringu inzerce v této kapitole jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev.
Údaje nezahrnují vlastní inzerci vydavatelů.

Monitoring inzerce v roce 2016
V monitoringu inzerce nedošlo v roce 2016 k žádným metodickým změnám, které by měly vliv na jeho výsledky. Data jsou proto bez výhrady srovnatelná. Proti roku 2015 nedošlo ani k navýšení počtu monitorovaných titulů. Počet sledovaných položek naopak meziročně mírně poklesl ze 468 v roce 2015 na 459 v roce 2016, což je především důsledkem pohybů na trhu – zániku některých titulů a vzniku nových obchodně významných titulů, jež vstoupily do monitoringu. Monitoring tiskové inzerce probíhal v roce 2016 kontinuálně bez výpadků nebo jiných komplikací ke spokojenosti uživatelů dat. Dodavatel poskytuje s monitoringem i analytický software, který prošel v roce 2016 systémovou inovací a je také průběžně zdokonalován z hlediska uživatelských funkcí tak, aniž by došlo k narušení principů jeho užívání, což je velmi pozitivně hodnoceno těmi, kdo s ním pracují. Unie vydavatelů pokračuje ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere, v současné době jediným komerčním zpracovatelem a dodavatelem monitoringu inzerce v České republice, na základě multilicence i v roce 2017, což znamená, že je odběratelem jeho dat již 5 let.

Objem hrubých inzertních výkonů tisku v roce 2016 vzrostl
Podle monitoringu inzerce Nielsen Admosphere činil roční objem hrubých inzertních příjmů všech monitorovaných titulů za rok 2016 celkem 19,048 miliardy Kč a celková inzertní plocha dosáhla 231 714 stran. Za rok 2015 celkové hrubé inzertní příjmy monitorovaných titulů činily 17,903 miliardy Kč a celková plocha inzerce 220 101 stranu, z porovnání těchto údajů zjistíme, že meziročně došlo k vzestupu finančního objemu hrubé inzerce o 1,145 miliardy Kč, což znamená nárůst o 6,4 %. Rozsah celkové inzertní plochy v roce 2016 byl o 11 613 stran, což je o 5,3 % větší, než v roce 2015. Rozsah monitorovaných titulů se přitom, jak již bylo uvedeno, nezměnil, což znamená, že došlo meziročně ke skutečnému nárůstu objemu inzerce vyjádřenému v inzertní ploše i objemu hrubých inzertních příjmů. Vzhledem k malému rozdílu mezi procentním nárůstem rozsahu inzerce v ploše i objemu v penězích je zřejmé, že i na nárůstu hrubých inzertních příjmů se podílel faktický nárůst inzerce a nikoliv jen zvýšení ceníkových cen. Dlouhodobější porovnání ukazuje na změnu celkového trendu vývoje inzertních příjmů tisku, protože ještě v roce 2015 byl objem příjmů i rozsah inzertní plochy téměř stejný jako v roce 2014 a v předcházejících letech docházelo dokonce k poklesu.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlení k tabulkám a grafům
V letošní Ročence jsou publikována data o hrubých inzertních příjmech titulů vydávaných členy Unie vydavatelů a monitorovaných společností Nielsen Admosphere za období od roku 2013. Data za období let 2013 až 2016 jsou z metodického hlediska srovnatelná, proto je možno z nich vytvářet časové řady. Jedná se o čtyřleté období, které poskytuje dobrý přehled o vývoji inzerce v jednotlivých titulech za delší období. Publikování výsledků za delší období by zhoršilo přehlednost tabulek a grafů, aniž by přineslo uživatelům Ročenky pozitivní efekt.
 • V roce 2016 bylo do monitoringu Nielsen Admosphere zařazeno celkem 459 jednotlivě sledovaných položek periodického tisku (deníků včetně mutací, suplementů a časopisů).
 • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se zaznamenává také, ale bez uvedení podrobných rozlišujících informací. Mimo to jsou ale jmenovitě zaznamenávány některé důležité speciální formáty inzerce v denících, jako například ucha.
 • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
 • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
 • Meziroční změna je vypočtena jako hodnota v roce 2016 v poměru k roku 2015 x 100 - 100.
 • Publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2016. Zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2016 a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován.
 • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Nielsen Admosphere.
 • V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny jen tituly členů Unie vydavatelů.
 • V roce 2015 došlo, jak je uvedeno výše, k rozšíření počtu sledovaných speciálních edicí některých časopisů, které jsou v rámci monitoringu sledovány jako samostatná média. Z důvodu zpřehlednění zde publikovaných informací jsou inzertní výkony speciálních edicí s periodicitou delší než u základních titulů přičteny k inzertním výkonům těchto titulů. V tabulce je pak u takových titulů uvedena v závorce (včetně speciálu/ů).
 • Vzhledem k fúzím vydavatelství a převzetí některých titulů jinými vydavateli, k nimž v roce 2016 došlo, jsou do celkových příjmů jednotlivých vydavatelů zahrnuty inzertní výkony titulů tak, jak uvádí poznámka na str. 145.
 • Publikovaná data odpovídají stavu databáze monitoringu inzerce k 31. 3. 2017.

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned