Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Mediální legislativa 2016

Rok 2016 byl ve znamení dynamického vývoje právních předpisů upravujících přímo či nepřímo vydavatelskou činnost (a to jak v tištěné tak v elektronické podobě). Charakteristické pro tento rok bylo také podstatné zvýšení legislativních aktivit Evropské komise v oblasti evropského práva, které mohou mít přímý dopad i na vydavatelskou činnost.

V oblasti českého práva byla bezpochyby největší pozitivní změnou novela předpisů o DPH, která přinesla snížení daně z přidané hodnoty u novin a časopisů. Další změny ovšem bohužel již za tak pozitivní označit nelze.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Velice diskutovaným tématem bylo rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob, které bylo provedeno zákonem č. 183/2016 Sb. Tímto zákonem byl s účinností od 1. 12. 2016 nejen podstatně rozšířen okruh trestných činů, pro které mohou být trestány právnické osoby, ale zejména byl mezi tyto trestné činy zařazen trestný čin pomluvy. Ačkoliv Unie vydavatelů upozorňovala na rizika spojená s touto změnou, zejména možnost zneužití tohoto institutu vůči zpravodajským médiím, zákonodárci od zařazení pomluvy mezi tzv. přičitatelné trestné činy neustoupili. Jednotliví vydavatelé tak budou muset v rámci svých compliance systémů zareagovat na tuto změnu a pokusit se zmírnit dopady této novely. S problematikou deliktů právnických osob souvisí i nově přijatý zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který sjednocuje stávající úpravu přestupků fyzických osob a tzv. jiných správních deliktů (delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob). Zároveň byly v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, skutkové podstaty některých dosavadních přestupků, které postihovaly dosud pouze fyzické osoby, vztaženy i na právnické osoby.

Zákon o hazardních hrách

Dopad na naše podnikání má i nový herní zákon, tedy zákon 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ten na jedné straně uvolnil dosavadní přísnou regulaci tzv. spotřebitelských loterií, na straně druhé ovšem zavedl kontroverzní a kritizované právo blokace internetových stránek s nepovoleným hazardem. Uvolnění regulace spotřebitelských loterií je přitom třeba přivítat, protože tím byl odstraněn potenciální rozpor českého práva s právem evropským. Od 1. 1. 2017 se tak opět otevřela cesta k pořádání klasických marketingových akcí na podporu prodeje různých tiskovin, u nichž je možné např. požadovat doložení nákupu příslušného výtisku novin či časopisu, přičemž odpadlo příliš svazující omezení výše celkových výher.

Autorský zákon

Autorský zákon doznal v roce 2016 drobnějších změn. Zároveň však byla v průběhu roku 2016 připravena velká novela tohoto zákona, která byla publikována v roce 2017 pod č. 102/2017 Sb. I když se tato novela týká zejména tzv. kolektivních správců a kolektivně spravovaných práv, přinesla dílčí změny i do ostatní zákonné matérie, např. výslovné zakotvení licence pro karikaturu a parodii. V oblasti autorského práva ovšem nastal dynamický vývoj v evropském právu, kdy byl rok 2016 zejména ve znamení projednávání nové směrnice EU „o autorském právu na jednotném digitálním trhu“, kde je navrženo např. i zvláštní právo vydavatele k jeho obsahu, které má vydavateli poskytovat zvýšenou ochranu jeho práv po dobu 20 let od zveřejnění příslušné tiskové publikace. Zákonné zakotvení tohoto práva by posílilo pozici vydavatelů vůči těm, kdo komerčně využívají jejich obsah. To, zda se podaří toto právo do konečného znění směrnice prosadit, je ovšem nejasné.

Další iniciativy Evropské komise v oblasti autorského práva se týkaly např. přeshraničního využití obsahu, přístupu zrakově postižených osob k autorskoprávnímu obsahu apod. Vedle toho připravila Evropská komise také revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která má částečně uvolnit omezení reklamy v televizním vysílání a zároveň částečně regulovat i platformy pro sdílení videoobsahu. Ohledně konečného textu této směrnice jsou však aktuálně vedeny intenzivní diskuze.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Oblastí, která bude pro vydavatele zcela zásadní, je také oblast ochrany osobních údajů. V roce 2016 bylo pod č. 2016/679 (EU) přijato Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto evropské nařízení nahradí s účinností od 25. 5. 2018 dosavadní národní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a zavede z velké části jednotnou celoevropskou regulaci v této oblasti. Jedním z odvětví, které bude tímto nařízením významně dotčeno, jsou i média a to jak pokud se týká zpracování osobních údajů pro účely zpravodajství, tak např. i při shromažďování údajů o návštěvnících internetových stránek (viz i dále ohledně tzv. nařízení ePrivacy). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů sice přitom uznává roli nezávislé žurnalistiky a stanoví pro novinářskou činnost některé výjimky, nicméně vychází z toho, že detailnější úprava těchto výjimek by měla být zakotvena ve vnitrostátním právu. Unie vydavatelů se touto otázkou intenzivně zabývá a usiluje o to, aby došlo k vyvážené implementaci výjimek pro novinářskou práci do českého práva.

V oblasti ochrany osobních údajů se dále rozběhly práce na úpravě dalšího významného předpisu a to dosavadní směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (tzv. směrnice ePrivacy). Tato směrnice by podle představ Evropské komise měla být pravděpodobně už k 25. 5. 2018 nahrazena novým celoevropským nařízením o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v oblasti elektronických komunikací. Navrhované nařízení má oproti dosavadní směrnici č. 58 mnohem podrobněji upravovat tzv. elektronické identifikátory, jako jsou např. cookies či tzv. otisky zařízení. Návrh Nařízení vychází z toho, že by používání těchto technik až na nezbytně nutné výjimky mělo podléhat souhlasu koncového uživatele. Zároveň pravděpodobně toto nařízení může ovlivnit i právní postavení tzv. adblokátorů. Toto nařízení tak nepochybně bude mít vliv na elektronická média a reklamu v jejich rámci zobrazovanou. Unie vydavatelů společně s ostatními oborovými sdruženími a celoevropskými asociacemi tuto problematiku pečlivě sleduje a snaží se prosadit vyváženou úpravu, která by respektovala jak ochranu uživatelů, tak oprávněné zájmy evropského byznysu.

Zákon o regulaci reklamy

V oblasti regulace reklamy také dochází spíše ke zpřísnění regulace, např. v oblasti reklamy na elektronické cigarety či hazardní hry. Zákonem č. 322/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2017 také k podstatným změnám týkajícím se volební inzerce pro volby do Parlamentu, krajské volby a částečně i prezidentské volby (kde však již určitá podobná omezení platila dříve). Nic se naopak nemění na zákazu tzv. volební inzerce v TV a rozhlase. Nově přijatým zákonem došlo mimo jiné k omezení výše finančních prostředků, které mohou být vynaloženy na volební kampaň, zvýšení povinností ohledně obsahu volební inzerce, kde musí být mj. uveden i její zadavatel a zpracovatel a zavedení povinnosti zveřejňovat některé údaje o podmínkách, za jakých byla volební inzerce získána.

Další legislativní normy

Novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, došlo k omezení veřejných funkcionářů v možnosti vlastnit společnosti zabývající se vydáváním periodického tisku či provozováním rozhlasového a televizního vysílání.

V souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce došlo k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým byla do tohoto zákona doplněna úprava týkající se tzv. open data. Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen. Vláda následně přijala nařízení č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.

Nová judikatura v ČR a Evropě

V oblasti soudních rozhodnutí bylo vydáno zejména několik zajímavých rozhodnutí Soudního dvora EU. V rozsudku ve věci sp. zn. C-160/15 (věc GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další) se soudní dvůr vyjádřil k tomu, zda a za jakých podmínek může být hypertextový odkaz užitím díla. Podle soudu je za účelem posouzení, zda umístění hypertextových odkazů na chráněná díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce bez souhlasu nositele autorského práva, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, potřeba určit, zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku.

V rozsudku Soudního dvora EU ve věci C 582/14, Patrick Breyer proti Německu Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že i dynamická IP adresa může být osobním údajem. Toto rozhodnutí bude mít značný vliv pro internetovou reklamu a na posouzení síťových identifikátorů, jako jsou např. cookies.

Podle rozsudku Soudního dvora EU ve věci C 174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken proti Stichting Leenrecht lze výpůjčku elektronické knihy (e-book) za určitých podmínek postavit na roveň výpůjčce tradiční knihy.

Zajímavá rozhodnutí byla ovšem vydána i českými soudy. Např. v rozhodnutí sp.zn. 8 As 136/2015 Nejvyšší správní soud zasáhl do nedávné vlny pokutování provozovatelů spotřebitelských her ze strany finančních úřadů, když zásadně zpochybnil úvahy, ze kterých finanční úřady (resp. Specializovaný finanční úřad) vycházely.

Plénum Ústavního soudu zamítlo v ostře sledovaném procesu svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 3/14 z prosince 2016 návrh Nejvyššího soudu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nadále tak umožnilo zejména badatelskou práci s údaji z archivů bývalé StB

Již nyní je zřejmé, že i rok 2017 bude ve znamení velkých změn zejména v oblasti evropského práva. V této souvislosti bude pro vydavatele zásadní vývoj v oblasti reformy copyrightu a ochrany osobních údajů, kde především připravované nařízení ePrivacy může podstatným způsobem ovlivnit reklamní příjmy vydavatelů z internetových médií.

JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D. předseda Rady pro mediální právo Unie vydavatelů

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned