Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Odhady čtenosti tisku - MEDIA PROJEKT

Zdroj údajů a grafů: MEDIA PROJEKT, SKMO Unie vydavatelů a ASMEA, realizace MEDIAN – STEM/MARK
1. 1. 2013 a ž 17. 12. 2016 a GfK Czech – MEDIAN za období 1. 1. 2012 až 17. 12. 2012.

Tabulky a grafy zpracovala na základě výstupů realizátorů Unie vydavatelů.

MEDIA PROJEKT v roce 2016
Od začátku roku 2015 došlo v MEDIA PROJEKTu k metodické změně spočívající v úpravě výběrové procedury respondentů. Realizátoři výzkumu v průběhu současné etapy výzkumu, která byla zahájena v roce 2013 oznámili, že k tomu, aby byli s to zajistit průběh terénních prací, je třeba vzhledem ke stále klesající ochotě potenciálních respondentů se účastnit výzkumu, stejně jako ke stále složitějším podmínkám dosažení vybraných domácností, upravit výběrovou proceduru tak, že bude zachován strukturovaný výběr, ale v závěrečné fázi výběru konkrétního respondenta se bude postupovat metodou kvótního výběru podle jednoduchých kvótních znaků věku, pohlaví, vzdělání a počtu členů domácnosti. Změna tedy spočívá v tom, že stávající výběrový klíč, podle něhož se provádí výběr koncového respondenta v rámci domácnosti, nahradil právě tento kvótní výběr. Tazatelé provádějí dotazování v rámci přesně vymezených území, která rovnoměrně pokrývají celé území ČR.

Jisté prvky kvótního výběru respondentů byly do výzkumu okrajově implementovány již dříve, například v rámci dotazování respondentů v Praze a velkých městech. Za jistý prvek kvótního výběru lze považovat i zkvalitnění výzkumu realizované již od roku 2013, spočívající v dodatečném dotazování obtížně zastižitelných skupin respondentů. Mimo zlepšení realizace terénních prací mělo být přínosem zavedení této metody výběru také odstranění komplikovanosti původní výběrové metody konkrétních členů domácnosti a problém nuceného přechodu na dotazování v náhradních domácnostech při nemožnosti dosažení domácnosti vybrané. Přínosem mělo být také očekávané maximální přiblížení sociodemografi cké struktury získaného vzorku respondentů se strukturou české populace. Toto očekávání se ale, jak ukazuje dvouletá zkušenost s realizací výzkumu, i přes určitá dílčí zlepšení nenaplnilo, takže nadále musí docházet k převažování výsledků v přibližně stejné míře, jako před zavedením metodické změny.

Zavedení nové metody prošlo pilotáží, která ukázala, že změna provedená ve způsobu výběru respondentů nemá vliv na výsledky výzkumu, pokud jde o čtenost titulů. Na základě těchto poznatků považujeme také výsledky výzkumu za srovnatelné a publikujeme je v celé pětileté časové řadě od roku 2012.

I při provedení výše uvedené změny zůstaly zachovány hlavní pilíře zajišťující kvalitu výzkumu ve stejném rozsahu jako dříve a u některých došlo dokonce k prohloubení. Probíhá několikastupňová kontrola kvality práce tazatelů, a to prostřednictvím telefonického nebo písemného ověřování realizace dotazovacího rozhovoru, nahrávání náhodně vybraných sekvencí dotazovacích rozhovorů, pokud k tomu dá dotazovaný souhlas, analýza konzistence získaných dat.

V roce 2016 probíhal výzkum již druhým rokem podle uvedené metodiky a prokázalo se, že celkově nemá přijatá změna výběrové procedury dopad na čtenost tisku. Přesto byla s cílem dalšího zlepšení přijata v roce 2016 další drobná zlepšení týkající se kvót, jejich naplňování a zajištění regionální reprezentativnosti výzkumu. Výzkum MEDIA PROJEKT plní nadále spolehlivě úlohu one currency výzkumu tiskového trhu v ČR a plní svoji hlavní roli nástroje plánování distribuce inzertních investic do tisku a jednotlivých titulů a vydavatelům poskytuje strukturované informace o čtenářském zájmu o jimi vydávané tituly.

Jak bude výzkum pokračovat dál
Protože se výše uvedený vývoj uskutečňuje v rámci pětileté etapy realizace MEDIA PROJEKTu pokračující do konce roku 2017, probíhá již od roku 2016 příprava nové fáze realizace MEDIA PROJEKTu. Cílem celého procesu přípravy nové etapy realizace výzkumu je, aby výzkum ve svém základu odrážel změny, k nimž na dynamickém mediálním a tiskovém trhu došlo v posledních letech a umožnil získávání co nejkomplexnějších poznatků o tisku a vydavatelských produktech, na jejichž základě by vydavatelé mohli intenzivněji monetizovat výsledky své činnosti a výzkum se stal celkově efektivnějším. O okolnostech přípravy nové etapy výzkumu se hovoří podrobněji v samostatném článku v úvodní části této Ročenky.

Komentář k tabulkám a grafům
  • V tabulkách a grafech v této kapitole Ročenky Unie vydavatelů 2017 jsou publikovány výsledky z výzkumu MEDIA PROJEKT za celý rok 2016 (roční data), jejich srovnání se stejnými daty za rok 2015 a delší časová řada od roku 2012.
  • Uváděný údaj o odhadované čtenosti vyjadřuje ukazatel „čtenost posledního vydání titulu“ v populaci 12 – 79 let.
  • Meziroční změna odhadů čtenosti v procentech je vypočtena jako podíl 2016/2015 x 100 – 100.
  • Ceny inzerce jsou převzaty z ceníků inzerce a uváděna je výše běžné ceny celostránkového plnobarevného inzerátu.
  • Údaj CPT vyjadřuje cenu, za kterou titul osloví 1 000 čtenářů ve věku 12 – 79 let. Je vypočten z údajů o čtenosti a ceně inzerce uvedených v tabulce.
  • V tabulkách a grafech jsou zařazeny pouze tituly aktuálně vydávané členy Unie vydavatelů a zařazené do MEDIA PROJEKTu splňující podmínky pro publikování.
  • V případě, že titul nebyl v roce 2016 sledován ve všech čtvrtletích, nebo nedosáhl v tomto roce metodikou výzkumu požadované hranice 24 000 čtenářů na vydání v projekci na populaci, není součástí ročních dat, a tudíž není uveden v tabulkách a grafech v této kapitole, ani pokud tyto podmínky splňoval v předchozích letech.


Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned