Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroje údajů:
Admosphere a Unie vydavatelů za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. Všechny údaje monitoringu inzerce v této kapitole jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev. Údaje nezahrnují vlastní inzerci.

MONITORING INZERCE V ROCE 2013
V letošní ročence jsou publikovány údaje o hrubých inzertních příjmech titulů vydávaných členy Unie vydavatelů z monitoringu inzerce společnosti Admosphere v tříleté časové řadě, tj. za období, po něž tento monitoring poskytuje kompletní celoroční data. Přechod na užívání těchto dat se uskutečnil v roce 2012 následkem ukončení spolupráce Unie vydavatelů s předchozím dodavatelem, kterým byla agentura Kantar Media.

Po roce od přechodu Unie vydavatelů a jejích členů na využívání dat monitoringu Admosphere provedli uživatelé a výbor SVAT v minulém roce vyhodnocení kvality dat a spolupráce s jejich dodavatelem, které proběhlo bez závažných připomínek ze strany těch, kdo s daty pracují. V roce 2014 zatím nejsou na programu výraznější metodické změny. Největší změnou pravděpodobně tedy v tomto roce bude přechod na zpracování dat prostřednictvím nově vyvinutého softwaru Adwind Kite, což je vlastní produkt dodavatele dat – Admosphere. Dosud uživatelé s daty prováděli analýzy prostřednictvím externě zajišťovaných softwarů Yetti nebo MMW.

HRUBÉ INZERTNÍ PŘÍJMY TISKU V ROCE 2013
Celkový objem hrubých inzertních příjmů titulů sledovaných monitoringem Admosphere dosáhl v roce 2013 hodnoty 18 041 062 tis. Kč a celková inzertní plocha 220 359,5 inzertních stran. V roce 2012 dosáhly podle stejného zdroje celkové inzertní příjmy všech monitorovaných titulů 18 482 291 tis. Kč (fi nální údaj po uzavření a provedení oprav dat) a celková inzertní plocha činila 202 115,7 stran. To znamená, že v roce 2013 došlo k poklesu hrubého objemu inzerce v tisku přibližně o 2,4 %. U inzertní plochy došlo k meziročnímu nárůstu o 9,0 %. Do meziročního srovnání se již v případě let 2012 a 2013, na rozdíl od let předchozích, nepromítají metodické změny nebo výraznější změny počtu monitorovaných titulů. Ze srovnání je zřejmé, že inzertní příjmy se vyvíjely opačným směrem než rozsah inzertní plochy, což svědčí o tom, že také v roce 2013 pokračovala snaha zadavatelů reklamy o využívání levnějších reklamních pozic.

DATA MONITORINGU INZERCE ADMOSPHERE V ROCE 2013 Z metodického hlediska nedošlo v monitoringu inzerce Admosphere v roce 2013 k žádným metodickým změnám, které by ovlivnily meziroční srovnatelnost dat o jednotlivých titulech. Protože jsou u jednotlivých titulů uvedeny tříleté časové řady, je třeba při srovnání s rokem 2011 vzít v úvahu, že v průběhu roku 2012 bylo na základě požadavku Unie vydavatelů, která se v tom roce stala novým uživatelem dat monitoringu inzerce Admosphere, k rozšíření počtu monitorovaných časopisů. U deníků zůstal rozsah jejich monitoringu v roce 2012 stejný, je ale třeba zohlednit, že v roce 2011 byly u celostátních deníků do dat zahrnuty všechny inzeráty otištěné na stránkách označených jako regionální. V roce 2012 byly shodné inzeráty otištěné ve všech vydáních ve shodném termínu na regionálních stranách identifi kované technologií Picture Matching započteny pouze jako jeden celostátní inzerát. U sítě titulu Deník tvoří údaj za rok 2012 součet všech inzerátů otištěných na všech stranách všech mutací tohoto titulu. V roce 2011 se u Admosphere při posuzování regionality rozlišovaly pouze oblastní a krajské ceny, nikoliv celostátní.

HLAVNÍ METODICKÉ PRINCIPY MONITORINGU INZERCE A VYSVĚTLENÍ K TABULKÁM A GRAFŮM
  • V roce 2013 bylo do monitoringu Admosphere zařazeno celkem 477 jednotlivě sledovaných položek periodického tisku (deníků včetně mutací, suplementů a časopisů).
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se zaznamenává také, ale bez uvedení podrobných rozlišujících informací. Mimo to jsou ale jmenovitě zaznamenávány některé důležité speciální formáty inzerce v denících, jako například ucha.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
  • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
  • Meziroční změna je vypočtena jako hodnota v roce 2013 v poměru k roku 2012 x 100 - 100.
  • Publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2013. Zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován. Podle požadavku vydavatelů jsou jmenovitě v tabulkách a grafech uvedeny většinou jen tituly, které členové Unie vydavatelů vydávají i nadále v roce 2014.
  • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydával, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Admosphere.
  • V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny jen tituly členů Unie vydavatelů.
  • Z důvodu výše zmíněného rozšíření počtu monitorovaných titulů od roku 2012 je u titulů, které nebyly v roce 2011 zařazeny do monitoringu inzerce Admosphere, ale byly sledovány monitoringem Kantar Media, uveden znak „n“, aby bylo zdůrazněno, že titul v tomto roce vycházel a měl inzertní příjmy, ale nebyl ještě zařazen do monitoringu inzerce Admosphere.
  • Poznámka k tabulce na následující straně a grafům na str. 135 a 136
Vzhledem k fúzím vydavatelství a převzetí některých titulů jinými vydavateli, jsou do celkových příjmů v jednotlivých vydavatelů zahrnuty příjmy titulů tak, jak tyto tituly náležely jednotlivým vydavatelstvím ve druhé polovině roku 2013. To znamená, že například příjmy deníku Metro a měsíčníku Men/Women Only jsou započteny za rok 2013 do příjmů vydavatelství MAFRA. Inzertní příjmy měsíčníku Level jsou započteny za rok 2013 vydavatelství Naked Dog (zahrnuto do údaje nečlenové). Inzertní příjmy měsíčníku Marie Claire za rok 2013 jsou započteny k vydavatelství Burda Praha.