Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Unie vydavatelů – základní informace

Členové Unie vydavatelů
Unie vydavatelů je jediným profesním sdružením reprezentujícím podnikatele v odvětví vydavatelství periodického tisku v České republice. Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 jako občanské sdružení.

Unie vydavatelů zahrnuje s jednou malou výjimkou všechny vydavatele deníků a výraznou část vydavatelů časopisů s největší produkcí. Unie vydavatelů celkem sdružuje 24 vydavatelů. Deníky a případně jejich suplementy vydává 6 členů Unie vydavatelů. Pouze časopisy vydává 18 členů Unie vydavatelů a 3 členové vydávají současně deníky či suplementy spolu s časopisy. Unie vydavatelů má jednoho přidruženého člena, který vydává odborné a profesně zaměřené časopisy. Členové Unie vydavatelů vydávali k 31. 3. 2014 celkem 316 tištěných titulů a provozovali 126 webových serverů s redakčním obsahem.

Členství, řízení
Činnost Unie vydavatelů se řídí stanovami. Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem u Ministerstva kultury ČR a vydává deník či časopis nebo jiný periodický tisk. Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé malonákladových titulů odborného a profesního tisku.

Nejvyšším orgánem Unie vydavatelů je valná hromada. V době mezi valnými hromadami je Unie vydavatelů jako celek řízena správní radou. Dalšími fungujícími orgány Unie vydavatelů jsou dozorčí rada a ředitel.

Členství v mezinárodních organizacích
Unie vydavatelů je členem:
  • Světové asociace novin a vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA)
  • FIPP (mezinárodní asociace vydavatelů časopisů)
  • Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA)
  • Evropské asociace časopiseckých médií (EMMA)
Základní principy činnosti Unie vydavatelů
Protože Unie vydavatelů je sdružením, které spojuje vydavatele deníků a časopisů, reprezentuje jak jejich společné zájmy, tak i řadu jejich specifi ckých zájmů, potřeb a aktivit. Řešením vzájemných vztahů obou skupin periodického tisku je federalizace uspořádání Unie vydavatelů rozdělením do dvou sekcí – Sekce časopisů a Sekce deníků. V rámci tohoto uspořádání Unie vydavatelů realizuje řadu činností společných, na kterých se podílí fi nančně i jinými způsoby sekce společně. Mimo to sekce provozují řadu samostatných aktivit, které také z vlastních prostředků fi nancují.

Společné činnosti se zaměřují především na realizaci „one currency“ výzkumů mediálního trhu a na společné prosazování a ochranu zájmů vydavatelů, lobbistické aktivity, sledování vývoje právního prostředí, informační činnost a podobně. Sekce se zaměřují na realizaci specializovaných výzkumů, podporu inzertního trhu, soutěže, školení, odborné diskuse a semináře a další podobné aktivity.

Každý člen Unie vydavatelů je současně členem některé sekce podle toho, jaký typ titulů vydává. Člen, který vydává alespoň jeden deník či suplement a jeden časopis je členem Sekce deníků i Sekce časopisů.

Sekce mají vlastní vedení. Pokud má některá sekce více než 10 členů, řídí její činnost představenstvo sekce. Sekce jsou sice autonomní, pokud jde o jejich vnitřní záležitosti a činnosti, ale nemají právní subjektivitu. Společným orgánem je osmičlenná správní rada, která řídí činnost Unie vydavatelů jako celku. Správní rada je složena z vedení jednotlivých sekcí a z dalších zástupců delegovaných sekcemi. V čele správní rady stojí prezident. Ve funkci prezidenta se na období jednoho kalendářního roku střídá předseda Sekce časopisů a předseda Sekce deníků. Na obdobném principu je ze zástupců sekcí vytvořena dozorčí rada Unie vydavatelů.

Správní rada Unie vydavatelů
Prezidentkou Unie vydavatelů je v roce 2014 předsedkyně Sekce deníků
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press).

Zástupci Sekce časopisů ve správní radě:
Alena Černá (Bauer Media)
Petra Fundová (Burda Praha, Burda Media 2000)
Libuše Šmuclerová (Ringier Axel Springer CZ)
Tomáš Tkačík (Business Media CZ)

Zástupci Sekce deníků ve správní radě:
Jiří Bareš (Borgis)
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press)
Roman Latuske (MAFRA)
Zuzana Tylčerová (Economia)

Vedení Sekce časopisů:
Předseda představenstva sekce: Tomáš Tkačík
Místopředsedkyně představenstva: Alena Černá

Vedení Sekce deníků:
Předsedkyně sekce: Lucie Kočí
Místopředseda sekce: Jiří Bareš

Dozorčí rada:
Předsedou dozorčí rady je v roce 2014 zástupce Sekce časopisů Zbyněk
Machát.

Zástupci Sekce časopisů:
Zbyněk Machát (Burda Media 2000, Burda Praha)
Jan Zeman (RF Hobby)

Zástupci Sekce deníků:
Tomáš Stránský (Ringier Axel Springer CZ)
Veselin Vačkov (MAFRA)

Ředitel
Jozef Šabľa

Hlavní webová stránka Unie vydavatelů:
www.unievydavatelu.cz

Sídlo:
Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8

E-mail:
unie@unievydavatelu.cz

Telefon:
+420 222 329 730

Telefon/fax:
+420 222 322 961

unie vydavatelů


Czech Publishers´ Association - basic information

Members of the Czech Publishers‘ Association
Czech Publishers’ Association Members
The Czech Publishers’ Association (hereinafter referred to as „the Association“) is the only professional association representing publishers of periodical press in the Czech Republic. It was founded in 1990 as a civil society organisation.

Members of the Association all include publishers of dailies (with one exception) and a signifi cant majority of Czech magazine publishers with the highest circulation. There are 24 members of the association – dailies are published by six of them, magazines by 18 and their combination by three members. One publisher of professional journals is the associated member of the Association. To 31 March 2014, the Association members were publishing 316 print publications and running 126 editorial-content web pages.

Membership & Management
The activities of the Association are governed by Articles. Any natural or legal person registered as a publisher of periodical press pursuant to the Czech Ministry’s of Culture Press Act and is publishing a daily, a magazine or other periodical press can become a member of the Association. Associated members are publishers of low circulation academic, technical and professional journals.

The Association’s supreme body is the General Assembly. In between the General Assembly’s meetings, the Association is run by the Management Board. Further bodies of the Association include the Supervisory Board and the Director.

Membership in International Organizations
The Association is a member of:
  • World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
  • World Association of Magazine Publishers (FIPP)
  • European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
  • European Magazine Media Association (EMMA)
Association’s Activities
Whereas the Association is a professional organization uniting both newspaper and magazine publishers, its main goal is to represent their shared interests as a whole, as well as their various needs and activities. Due to some specifi c differences between both member groups, the Association a division into two sections has been established, comprising the Magazine Publishing Section and the Newspaper Publishing Section. When promoting shared interests of periodical press sector, the Sections are participating jointly, both fi nancially and in other ways. Moreover, both Sections carry out a number of independent activities fi nanced by their own separate funds.

The common activities are aimed primarily at “one-currency“ researches of media market and the joint promotion and protection of publishers’ interests, lobbying activities, monitoring developments in legislation, information provision etc. The Sections focus on carrying out specialized researches, supporting the advertising market, organising competitions, trainings, professional discussions, seminars and other events.

Each member becomes a part of one or both Sections, according to whether they are publishing magazines or newspapers. In case of publishing newspapers as well as magazines, they become members of both Sections.

The Sections have their separate management. If a Section has more than 10 members, its activities are governed by the Board of Directors of the Section. Even though the Sections are autonomous, as far as their internal matters are concerned, they have no legal personality. The Association as a whole is led by the Management Board, consisting of eight members. These include Sections’ Chairmen and other selected delegates. The Management Board is led by the President, who is appointed for 12 months rotating either from the Newspaper or the Magazine Section. The Association’s Supervisory Board formed by Section’s representatives operates on a similar basis.

The Association’s Management Board
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press) from the Newspaper Section became the
Association’s President for 2014.

Management Board Representatives of the Magazine Publishing Section
Alena Černá (Bauer Media)
Petra Fundová (Burda Praha, Burda Media 2000)
Libuše Šmuclerová (Ringier Axel Springer CZ)
Tomáš Tkačík (Business Media CZ)

Management Board Representatives of the Newspaper Publishing Section
Jiří Bareš (Borgis)
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press)
Roman Latuske (MAFRA)
Zuzana Tylčerová (Economia)

Management of the Magazine Publishing Section
Chairman: Tomáš Tkačík
Vice-Chairman: Alena Černá
Management of the Newspaper Publishing Section
Chairman: Lucie Kočí
Vice-Chairman: Jiří Bareš

Supervisory Board
Zbyněk Machát from the Magazine Section became the Chairman of the Supervisory Board for 2014.

Representatives of the Magazine Publishing Section
Zbyněk Machát (Burda Media 2000, Burda Praha)
Jan Zeman (RF Hobby)

Representatives of the Newspaper Publishing Section
Tomáš Stránský (Ringier Axel Springer CZ)
Veselin Vačkov (Mafra)

Director
Jozef Šabľa

Main web-site of the Association:
www.unievydavatelu.cz

Headquarter:
Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8

E-mail:
unie@unievydavatelu.cz

Phone:
+420 222 329 730

Phone/fax:
+420 222 322 961