Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Přehled některých obecně závazných právních předpisů týkajících se vydavatelské činnosti

Zákon č. 46/2000 Sb.
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), změna:
zákon č. 302/2000 Sb., 320/2002 Sb.
Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení - tj. 14. března 2000.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění změny: 162/1998 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník - od 1. 1. 2014 je účinný nový občanský zákoník, který s sebou přinesl řadu změn souvisejících s právní úpravou týkající se oblastí, které přímo souvisejí s vydavatelskou činností.
  • Dosud známou úpravu ochrany osobnosti (§ 11-15 ObčZ 40/1964 Sb.) nalezneme v řadě ustanovení nového občanského zákoníku upravující: jméno člověka a jeho ochranu (§ 77), je poskytována ochrana i pseudonymu (§ 78), osobnost člověka – jednak v rámci generální klauzule (§ 81), prostředky ochrany za zásah (§ 82), právo právnické osoby zastat se svého „člověka“ (§ 83), užití podoby člověka (§§ 84, 85), soukromí (§ 86), svolení k užití projevů osobní povahy (§ 87), užití projevů osobní povahy pro úřední účely, k ochraně práv, při veřejném vystoupení (§ 88), zpravodajská licence (§ 89), odčinění nemajetkové újmy penězi (§ 2951 odst. 2), náhradu při újmě na přirozených právech.
  • Náhrada škody a imateriální újmy, přičemž se odčiňují o způsobené duševní útrapy a zohlední se úmyslné jednání (§§ 2956, 2957), v případě zvláštních okolností může být imateriální újma odčiněna i v případě, že se újma týká nejen dotčené osoby, ale i každému, kdo způsobenou újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit (§ 2971), vydání bezdůvodného obohacení za zásah do přirozeného práva člověka ve výši dvojnásobku odměny obvyklé (§ 3004 odst. 2).
  • Dřívější úprava ochrany dobré pověsti právnické osoby (§ 19b Obč. Z 40/1964 Sb.) je nyní upravena v § 135 odst. 2 – chráněna je pověst právnické osoby a její soukromí, v případě zpravodajské licence o zásah nejde, pokud nejde o rozpor s oprávněnými zájmy právnické osoby.
  • Předchozí úprava nekalé soutěže v obchodním zákoníku § 44 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. je nyní v občanském zákoníku v §§ 2976-2990.
  • Součástí občanského zákoníku je i komplexní úprava licenčních smluv k výkonu práva duševního vlastnictví (licence) §§ 2358-2389, příslušná ustanovení jsou rozdělena na obecnou část, která platí jak pro licence k průmyslovým právům, tak právům autorským a právům s autorskými právy související a §§ 2371-2389 jsou speciální ustanovení týkající se výhradně autorských práva a práv s autorskými právy související, je zachována i speciální úprava nakladatelské licenční smlouvy (§§ 2384-2386).
Zákon č. 90/2012 Sb.
Po zrušení obchodního zákoníku je speciální úprava obchodních společností a družstev v zákoně o obchodních korporacích. Aby nedocházelo ke konfl iktům staré a nové úpravy, jsou stanoveny lhůty k uzpůsobení dokumentů a zapisovaných skutečností v obchodním rejstříku.

Zákon č. 121/2000 Sb.
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Viz poznámka výše – přijetím nového občanského zákoníku, byla z autorského zákona vyňata úprava licenčních smluv a byl zrušen díl šestý autorského zákona.
Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o trestním řízení soudním (trestní řád),
poskytování informací o trestním řízení upravené v § 8a, 8b, 8c, 8d
po novele zák. č. 52/2009 Sb. (tzv. náhubkový zákon)

Zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon je účinný od 1. 6. 2000.
Zákonem 52/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), byla přijata novela zákona o ochraně osobních údajů: v novele jsou upraveny správní delikty, které souvisejí se zveřejňováním informací týkající se trestního řízení, ochrany poškozených a zveřejňování tzv. odposlechů.

Zákon č. 40/2009
Trestní zákoník
Účinný od 1. 1. 2010.
Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon je účinný od 1. 5. 2005.

Zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Zákon nabyl účinnosti vyhlášením, tj. 7. 9. 2004.

Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o svobodném přístupu k informacím
Zákon je účinný od 1. 1. 2000.

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

o regulaci reklamy Zákon č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
(tzv. lustrační zákon)

  • § 19 (zakazující zveřejňovat skutečnosti uvedené v osvědčení nebo nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich vypracování, pokud nedá dotčená osoba písemný souhlas s uveřejněním)
  • § 21 (vydavatelé periodického tisku a dále uvedené osoby mohou sami za sebe a po předchozím souhlasu za pracovníky podílející se na tvorbě myšlenkového obsahu sdělovacího prostředku požádat o vydání osvědčení).