Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů
Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou nejnovější vydání Ročenky Unie vydavatelů. Věříme, že Vám bude při Vaší práci sloužit přinejmenším stejně dobře jako v předcházejících sedmnácti letech. Podobně jako v minulosti je obsah ročenky rozdělen do tří hlavních částí. V první z nich se můžete seznámit s nejdůležitějšími aktivitami Unie vydavatelů a jejích sekcí v roce 2013 a na počátku roku 2014. Další oddíl je veskrze praktický a obsahuje kontaktní a základní obchodní údaje členů Unie vydavatelů a jimi vydávaných titulů. Ve třetí sekci jsou pak publikovány základní výsledky titulů členů Unie vydavatelů v prodeji, čtenosti a inzertních výkonech v roce 2013 a jejich porovnání v delších časových řadách. Obsah druhé a třetí části společně poskytuje základní orientaci na tiskovém trhu nejen zadavatelům inzerce při jejich zvažování o rozdělování inzertních investic. Ročenka je distribuována jako příloha týdeníku Marketing&Media i samostatně vydavatelům a vybraným decision makerům s cílem proniknout k co nejširšímu okruhu odborné veřejnosti pohybující se na mediálním trhu nebo v jeho blízkosti.

Ročenka je příležitostí zamyslet se nad trendy ve vydavatelském sektoru v minulém roce i letošními perspektivami vývoje. Rok 2013, jak je zřejmé také z dat publikovaných v této ročence, přinesl určitou stabilizaci situace pro vydavatele. Počet čtenářů tištěných periodik zůstává stabilní, a to je dobrá zpráva. Výsledky monitoringu inzerce ukazují, že zároveň zpomalilo tempo poklesu inzertních příjmů, což zřejmě souvisí s mírným oživením ekonomiky.

Stále více vydavatelů reaguje na změny v chování čtenářů, které s sebou přináší „digitální doba“. Svědčí o tom jejich nové projekty v tištěné i digitální formě a rekordní počet titulů vydávaných v současné době členy Unie vydavatelů ve srovnání s minulými lety.

V minulém roce byly pro Unii vydavatelů důležité především dvě události. Od začátku roku probíhal výzkum čtenosti – MEDIA PROJEKT – částečně s novým realizátorem a mírně vylepšenou metodikou. Změny se na výsledcích výzkumů projevily pozitivně – podařilo se sjednotit a harmonizovat práci obou realizátorů a například snížit počet titulů s extrémním počtem čtenářů na prodaný výtisk. V rámci MEDIA PROJEKTu se také poprvé uskutečnila nadstavba zaměřená na vnímání digitálního šíření vydavatelského obsahu. Členové Unie dále podpořili význam periodického tisku v rámci několika samostatných projektů, jako byla tisková kampaň vydavatelů realizovaná pod společným názvem Chytrá kampaň.

Pokud jde o makroekonomické prostředí, vydavatelé tisku se museli v roce 2013 vyrovnat s dalším navýšením sazby DPH, která od začátku roku dosáhla výše 15 procent a za období od konce roku 2007 se tak ztrojnásobila. Na druhou stranu politické změny v dohledné perspektivě pravděpodobně odvrátily nebezpečí dalšího zvyšování snížené sazby DPH. Naopak se otevírá určitý prostor pro to, aby se vydavatelé mohli smysluplně snažit o snížení sazby DPH, což bude jedním ze směrů, na který se Unie vydavatelů zaměří v letošním roce.

Prostřednictvím evropských vydavatelských asociací bude profesní sdružení vydavatelů prezentovat a prosazovat zájmy vydavatelů i směrem k evropské reprezentaci představované nově zvoleným Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Cílem je, aby evropské politické instituce více chápaly potřeby vydavatelů v současné přechodové etapě vývoje tiskového trhu ve všech evropských zemích, například aby v případě projednávané novely zákona o ochraně osobních dat byly zachovány současné výjimky, jak je také popsáno v jedné z kapitol ročenky. Je také třeba, aby nová politická reprezentace Evropské unie pochopila potřebu zajištění adekvátního postavení vydavatelů na digitálním trhu, které nabývá na stále větší důležitosti, a akceptovala podněty týkající se zařazení digitálního placeného obsahu do skupiny zboží se sníženou či nulovou sazbou DPH, férové konkurence na digitálním trhu a ochrany autorských práv.

Ing. Lucie Kočí
Prezidentka Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

You are holding the latest edition of Czech Publishers’ Union Yearbook. We believe this year’s issue will be of at least equal use as in the preceding seventeen years. Likewise in the previous years, the publication is divided into three main sections. The fi rst one covers the association’s and its sections’ main activities and major events organised in 2013 and early 2014. The next chapter is mostly practical and contains basic business and contact information on our members and their published titles. The third section deals with the research results of sales, readership and advertising in 2013 and in time series. The content in the second and the third section provides not only advertisers with a general insight into the Czech press market when determining advertising expenditure distribution. The yearbook is distributed as a supplement of Marketing&Media weekly, but also to selected publishers and fi eld’s decision makers individually, in order to penetrate as wide media audience as possible.

The yearbook’s issue is an opportunity to look at last year’s trends in retrospect and attempt to predict the future ones. As we can observe from the published data, the year 2013 meant a certain stabilisation for publishers. The periodicals’ readership continued to remain stable which is the good news. Also, the annual decline in advertising revenue slowed down, apparently as a result of an economic upturn.

More and more publishers respond to changes in the behaviour of readers, which brings digital age. This fact is demonstrable by new print and digital projects. This trend has resulted in an all-time high in the number of titles published by the association’s members.

Czech Publishers’ Association perceives two last year’s events as particularly noteworthy. The core research MEDIA PROJEKT was running with one new of its deliverers and adjusted methodology from the beginning of the year. The modifi cations were a success - both research deliverers’ activities were aligned and the amount of extremities in the results was reduced. We also witnessed the launch of a MEDIA PROJEKT’s extension looking into digital distribution of the publishers´ content. Members of the Union supported the importance of periodicals in several separate projects, one of them was also a press campaign carried out by publishers – Chytrá kampaň (Smart Campaign).

As far as the macroeconomic publishing environment is concerned, publishers were struck by another increase in VAT rates, which reached 15% at the beginning of the year, and have therefore tripled since the end of 2007. Nevertheless, given the recent political changes, we do not foresee any further rises in VAT rates. Conversely, the opportunity for publishers to force through a VAT reduction has arisen, which will be one of Czech Publishers’ Association aims in 2014.

Our professional publishers’ association will present and promote publishers’ interests through their European counterparts and towards the forthcoming newly elected European Parliament and Commission, so that they better comprehend publishers’ needs under the current circumstances around Europe – for example the preservation of suggested exceptions in the Data Protection Regulation amendment, as further mentioned in this publication. It is also vital that the European Union identifi es the need for publishers’ equality on the digital market, which is of increasing importance, accepts the calls for the implementation of reduced or zero VAT rate for digital press and ensures fair competition and copyright protection on the digital market.

Ing. Lucie Kočí
President, Czech Publishers´ Association