Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroje údajů:
Admosphere a Omnicom Media Group Česká republika za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. Všechny údaje monitoringu inzerce
o inzertních příjmech jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev. Údaje nezahrnují vlastní inzerci.

V této ročence jsou poprvé publikovány údaje o inzertních výkonech titulů periodického tisku z dat monitoringu inzerce Admosphere, jejichž uživateli se Unie vydavatelů a její členové stali v průběhu roku 2012. V předchozích letech byla v ročenkách zveřejňována data monitoringu Kantar Media, což umožňovalo pracovat s dlouhými časovými řadami metodicky stejnorodých údajů.

Monitoring inzerce v roce 2012
V závěru roku 2011 provedla Unie vydavatelů výběr dodavatele monitoringu inzerce na následující rok, jehož data by na základě multilicence byla k dispozici členům Unie vydavatelů a s nimiž by Unie vydavatelů pracovala. Důvodem tohoto výběru bylo, že v té době existovali na českém trhu dva konkurenční dodavatelé monitoringu reklamy poskytující data o všech základních mediatypech. Přitom byl na mediálním trhu patrný přesun uživatelů od dat agentury Kantar Media k datům Admosphere. Na základě podrobného porovnání a vyhodnocení poskytovaných dat, fungování analytického softwaru, úrovně celkového poskytovaného servisu, kterými se zabýval v průběhu roku 2011 odborný výbor SVAT, a s přihlédnutím k zachování kontinuity dat, vybrala Unie vydavatelů za dodavatele monitoringu inzerce v roce 2012 společnost Kantar Media, s níž byla následně uzavřena smlouva o dodávce dat pro členy Unie vydavatelů o reklamě ve všech sledovaných mediatypech s výjimkou internetu, kde existují speciální podmínky pro poskytování dat stanovené jejich vlastníkem, kterým je sdružení SPIR.
Na začátku roku 2012 však provedla společnost Kantar Media podstatné organizační změny, o kterých, přestože musely být dlouhodobě připravovány, neinformovala Unii vydavatelů při prováděném výběru dodavatele. Nejvýznamnějšími změnami bylo přesunutí zpracování monitoringu na Slovensko a změna analytického softwaru. Změny byly natolik velké, že došlo i k přerušení dodávky dat na delší dobu a tím došlo k nedodržení smlouvy. Postupem času vyšlo také najevo, že opatření přinesou metodologické změny v monitoringu, a tím dojde k narušení kontinuity dat v určitých parametrech. Z těchto důvodů se vedení Unie vydavatelů rozhodlo ukončit spolupráci se společností Kantar Media a zahájit jednání o dodávce dat se společností Admosphere, což se brzy úspěšně podařilo s tím, že Admosphere poskytla multilicenci pro členy Unie vydavatelů na multimediální data o reklamě za původní výhodnou nabídku, s níž vstoupila do výběru v roce 2011 a garantovala stejné obchodní podmínky do konce roku 2014. Vzhledem k tomu, že Unie vydavatelů byla posledním významným zákazníkem společnosti Kantar Media, ta ukončila v roce 2012 monitoring tisku v České republice. Společnost Admosphere, s níž byla uzavřena smlouva o dodávce dat od druhého pololetí 2012, poskytla Unii vydavatelů také starší data od začátku svého monitoringu v roce 2010. Vzhledem k tomu, že data za rok 2010 nejsou ve všech ohledech úplná, publikujeme v letošní ročence o jednotlivých titulech pouze údaje za kratší dvouletou časovou řadu 2011 a 2012.

Hrubé inzertní příjmy tisku v roce 2012
Celkový objem hrubých inzertních příjmů titulů sledovaných monitoringem Admosphere dosáhl v roce 2012 hodnoty 18 480 571 tis. Kč a celková inzertní plocha 202 085 inzertních stran. V roce 2011 dosáhly podle stejného zdroje celkové inzertní příjmy všech monitorovaných titulů 19 507 934 tis. Kč a celková inzertní plocha činila 201 613 stran. To znamená, že v roce 2012 došlo k poklesu hrubého objemu inzerce v tisku přibližně o 5,3 %. U inzertní plochy došlo k meziročnímu nárůstu o 0,2 %. Údaje o meziročním srovnání je ovšem třeba brát s jistou rezervou, protože od roku 2012 došlo k menším metodickým změnám v záznamu údajů o inzerci v denících a došlo také na základě požadavku Unie vydavatelů k rozšíření počtu monitorovaných titulů, byť nově zařazené tituly byly většinou obchodně méně důležitými a jsou v monitoringu sledovány především pro doplnění přehledu o vývoji inzerce jednotlivých žánrových skupin časopisů. V každém případě je ale zřejmé, že inzertní příjmy poklesly více než rozsah inzertní plochy, což svědčí o tom, že také v roce 2012 pokračovala snaha zadavatelů reklamy o využívání levnějších reklamních pozic.

Data monitoringu inzerce Admosphere v roce 2012
Z metodického hlediska nedošlo v monitoringu inzerce Admosphere v roce 2012 u časopisů k žádným metodickým změnám, které by ovlivnily meziroční srovnatelnost dat o jednotlivých titulech. V průběhu roku 2012 došlo na základě požadavku Unie vydavatelů, která se stala novým uživatelem dat monitoringu inzerce Admosphere, k rozšíření počtu monitorovaných časopisů o přibližně 90 titulů. Většinou se jednalo o tituly, které byly dříve zařazeny do monitoringu Kantar Media a monitoring Admosphere, jehož výběr titulů se řídil požadavky jiných zákazníků a uživatelů dat, většinou mediálních agentur, tyto tituly neobsahoval. Došlo také k rozšíření o nové tituly, které se objevily na trhu. Na druhou stranu u deníků zůstal rozsah jejich monitoringu v roce 2012 stejný, neboť monitoring Admosphere zahrnoval sledování všech regionálních mutací a redakčních příloh. Při meziročním srovnání inzertních výkonů deníků je ale třeba uvážit, že v roce 2011 byly u celostátních deníků do dat zahrnuty všechny inzeráty otištěné na stránkách označených jako regionální. V roce 2012 byly shodné inzeráty otištěné ve všech vydáních ve shodném termínu na regionálních stranách identifi kované technologií Picture Matching započteny pouze jako jeden celostátní inzerát. U sítě titulu Deník tvoří údaj za rok 2012 součet všech inzerátů otištěných na všech stranách všech mutací tohoto titulu. V roce 2011 Admosphere při posuzování regionality rozlišoval pouze oblastní a krajské ceny, nikoliv celostátní.
Na podzim roku 2012 došlo na základě zkušeností vydavatelů s používáním dat monitoringu Admosphere k určitým změnám ve způsobu zápisu vkládané inzerce a komerčních příloh, což se týká především deníků. Tato metodická změna nemá vliv na celkové výsledky deníků ani jednotlivých titulů, umožňuje ale lépe rozlišit jednotlivé používané formáty vkladů a příloh při analytické práci. Smyslem úpravy je, aby způsob zápisu odrážel různorodost používaných formátů a na druhé straně nedocházelo ke zkreslování údajů neadekvátním způsobem záznamu těchto formátů.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlení k tabulkám a grafům V roce 2012 bylo do monitoringu Admosphere zařazeno celkem 484 jednotlivě sledovaných položek periodického tisku (deníků, suplementů a časopisů včetně mutací). Z tohoto počtu bylo 11 deníků s redakčními přílohami a samostatně sledovanými regionálními vydáními, 20 suplementů, 33 týdeníků, 23 čtrnáctideníků 240 měsíčníků a 62 titulů s delší periodicitou.

Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se zaznamenává také, ale bez uvedení některých podrobných rozlišujících informací. Mimo to jsou ale detailně zaznamenávány některé důležité speciální formáty inzerce v denících, jako například ucha.

Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.

Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.

Meziroční změna je vypočtena jako rozdíl hodnoty v roce 2012 mínus hodnota v roce 2011 v poměru k roku 2011.

Publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2012. Zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2012 a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován.

Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Admosphere.

Monitoring inzerce Admosphere byl v roce 2012 na základě požadavku Unie vydavatelů rozšířen o některé tituly, které dříve nesledoval, ale byly monitorovány společností Kantar Media. Z titulů zařazených v této Ročence se jedná o tituly v níže uvedené tabulce. Pro úplnost informací o těchto titulech uvádíme na tomto místě údaje o jejich inzertních výkonech v roce 2011, které z důvodu zachování jednotnosti dat publikovaných v tabulkách a grafech nelze v této kapitole kombinovat s daty monitoringu Admosphere.

Inzertní v ýkon v r oce 2011 podle monitoringu Kantar Media

Titul Inzerce v tis. Kč Inzertní strany
BLESK REALITY & BYDLENÍ 5 765 83,8
VILLA JOURNAL 6 436 70,5
CHANNELWORLD 4 093 63,8
BLESK VAŠE RECEPTY 10 881 80,1
CHVILKA V KUCHYNI 2 853 36,5
MOJE ZAHRÁDKA 4 184 44,4
MIMINKO 13 233 140,3
KATKA ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY 45 0,6
SVĚT ŽENY - ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY 65 1,0
SVĚT ŽENY – KŘÍŽOVKY 895 13,6
TV EXPRESS 6 705 54,2
AUTOFORDRIVE 3 366 30,3
TOP CARS 4 628 44,4
AKTA HISTORY REVUE 1 735 21,1
LUXURY STYLE & EXCLUSIVE SHOPPING GUIDE 9 706 122,5
PANORAMA 21. STOLETÍ 1 981 29,8
CONGRESS WORLD 571 10,3
ČESKÝ EXPORT 7 373 39,7
PRÁVO & BYZNYS 10 355 144,7
Poznámka: Tituly jsou uvedeny v pořadí, jak jsou zařazeny v jednotlivých žánrových skupinách a publikovány v rámci této kapitoly.