Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ověřování nákladů tisku

Zdroj údajů a grafů:
ABC ČR a OMD Czech za obodobí od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012
MDS
Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od roku 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (AKA) a inzerentů (ČSZV). V roce 1997 bylo ABC ČR rovněž přijato za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC). ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikované metodiky, která byla vytvořena zástupci profesních organizací zastoupených v Metodické komisi ABC ČR. Členem metodické komise je v současné době 1 zástupce reklamních agentur, 1 zástupce zadavatelů inzerce a 9 vydavatelů novin a časopisů. Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování. To prokáže, zda účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulé pololetí dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladů platné v době ověřování. V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. nadstandardních služeb. Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a účelové publikace.

V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Nově se do prodaného nákladu započítávají i elektronické verze novin a časopisů prodávané formou předplatného nebo on-line prodeje. Vydavatel za elektronickou verzi musí rovněž inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu. Kromě prodaných nákladů je v rámci standardních služeb ověřován i tištěný náklad novin a časopisů. Dále si vydavatel může objednat tzv. nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci. Další nadstandardní službou je ověřování souhrnných nákladů, tj. publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech, a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného nákladu a nákladu distribuovaného za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby. Nově je pak součástí nadstandardních služeb i zveřejňování a ověřování elektronických verzí novin a časopisů, která byly prodány formou předplatného či on-line prodeje za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu. Nahlášené údaje jsou publikovány okamžitě po zpracování a jsou ověřovány jednou za půl roku v jednom losem stanoveném měsíci. Ověřování probíhá na základě předložené účetní dokumentace dvakrát ročně u vydavatele. Jednou ročně pak probíhá ověřování pultového prodeje rovněž u distributorů tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí přesáhnout 1 %.
V současné době je v systému ověřování nákladů periodického tisku 44 vydavatelství se 172 tituly. Zároveň 15 titulů zveřejňuje údaje i o prodejích elektronické verze.

V systému inzertních a účelových publikací jsou ověřovány publikace, které slouží k propagaci fi rem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma. V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst. Nahlášené údaje od vydavatele jsou, stejně jako u periodického tisku, okamžitě po zpracování publikovány a poté jednou za půl roku ověřeny. V tomto případě se však ověřuje celé dané pololetí. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí rovněž přesáhnout 1 %.
V současné době je v systému ověřování nákladů inzertních a účelových publikací 18 vydavatelství se 43 tituly.
MDS


Aktuální informace o titulech, které jsou v systému ověřování ABC ČR, jsou pravidelně publikovány v týdeníku Marketing & Media a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách www.abccr.cz jsou dostupné údaje o ověřování od roku 1993.

ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku Adresa:Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8 Tel.: (420) 234 321 600 E-mail: abccr@abccr.cz URL: www.abccr.cz