Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Přehled některých obecně závazných právních předpisů týkajících se vydavatelské činnosti

Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), změna: zákon č. 302/2000 Sb., 320/2002 Sb. Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení - tj. 14. března 2000. Vyhláška 52/2000 Sb., která určovala regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku, byla zrušena vyhláškou 182/2001 Sb.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění změny: 162/1998 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník

– § 11 a násl. (ochrana osobnosti)
– § 19b a násl. (ochrana dobré pověsti právnické osoby)

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obchodní zákoník
– § 44 a násl. (nekalá soutěž)

Zákon č. 121/2000 Sb.
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů o trestním řízení soudním (trestní řád),
– poskytování informací o trestním řízení upravené v § 8a, 8b, 8c po novele zák. č. 52/2009 Sb. (tzv,. náhubkový zákon )

Zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon je účinný od 1.6. 2000
Zákonem 52/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), byla přijata novela zákona o ochraně osobních údajů : v novela jsou upraveny správní delikty, které souvisejí s zveřejňováním informací týkající se trestního řízení, ochrany poškozených a zveřejňování tzv. odposlechů.

Zákon č. 40/2009 Trestní zákoník Účinný od 1. 1. 2010

Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon je účinný od 1. 5. 2005

Zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
– zákon nabyl účinnosti vyhlášením tj. 7. 9. 2004

Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o svobodném přístupu k informacím
Zákon je účinný od 1. 1. 2000

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 40/1995 Sb.ve znění pozdějších předpisů
o regulaci reklamy

Zákon č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon)
– § 19 (zakazující zveřejňovat skutečnosti uvedené v osvědčení nebo nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich vypracování, pokud nedá dotčená osoba písemný souhlas s uveřejněním)
– § 21 (vydavatelé periodického tisku a dále uvedené osoby mohou sami za sebe a po předchozím souhlasu za pracovníky podílející se na tvorbě myšlenkového obsahu sdělovacího prostředku požádat o vydání osvědčení)