Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů
Vážení čtenáři,

Unie vydavatelů Vám již po sedmnácté nabízí svou Ročenku. Ročenka Unie vydavatelů je prezentací hlavních činností Unie vydavatelů v roce 2012 a na začátku letošního roku, souhrnným katalogem kontaktů a základních obchodních údajů jednotlivých členů Unie vydavatelů a jimi provozovaných titulů i webových stránek a zároveň také systematicky uspořádaným přehledem výsledků titulů členů Unie vydavatelů v prodeji, čtenosti a hrubých inzertních výkonech. Ročenka Unie vydavatelů 2013 tak přináší široké spektrum údajů, o nichž věříme, že je prakticky využijete.

Mediální data informují v ucelené formě o trhu periodického tisku v loňském roce. Je třeba upozornit, že rok 2012 byl pro všechna média rokem složitým a v publikovaných datech se také odráží dopady celkové situace na mediálním trhu na jednotlivé tituly a vydavatele. V roce 2012 byli vydavatelé konfrontováni, stejně jako již v několika letech předchozích, především s odklonem konzumace obsahu od tradičních k novým, zejména digitálním a mobilním médiím, což se projevuje poklesem prodeje a čtenosti tištěných titulů. Vydavatelé, kteří mají předpoklady v tradici silných mediálních značek, zkušenostech a schopnostech poskytovat vysoce kvalitní obsah se proto ve stále silnější míře snaží ovládnout i nová pole mediálního podnikání, byť se setkávají s některými obtížemi, jako je například vysoká koncentrace digitálního trhu a obrovská váha některých „digitálních megakoncernů“ ovládajících vyhledávací, agregační a další služby, které mají pomoci spotřebitelům při přístupu k požadovanému obsahu.

Druhou tendencí je celkovým hospodářským vývojem vyvolaný pokles reklamních investic do médií, který postihuje v různé míře dnes všechny mediatypy. I zde vydavatelé čelí tomuto trendu novými projekty a nabídkami, do nichž se snaží zařazovat tištěná i digitální média a využít tak jejich synergie.

Nepříznivým vlivům nečelí jen samotní vydavatelé, ale kroky proti nim podniká i Unie vydavatelů, organizace prosazující zájmy vydavatelů jako celku. V tomto směru Unie vydavatelů rozvíjí své tradiční aktivity, ale přichází také s novými. V roce 2013 uvedla Unie vydavatelů do života spolu s agenturou AMI Communications realizovaný projekt podpory periodického tisku, který zahrnuje řadu propojených aktivit a akcí. O některých z činností Unie vydavatelů v tomto směru informujeme v první části Ročenky.

Vydavatelé musí čelit vlivům, které zhoršují jejich postavení nejen vycházejícím z vlastního mediálního trhu, ale také těm vnějším. Jako příklad lze uvést postupné zvyšování sazby DPH při prodeji tisku, která se za nepříliš dlouhé období od roku 2007 zvýšila z tehdejších 5 procent na současný trojnásobek, v roce 2012 o 4 procentní body a v roce 2013 ještě o další bod. Unie vydavatelů se snaží této tendenci čelit vysvětlováním společenského významu tisku, ale její pozice je omezena tím, že zvyšování se týká snížené sazby DPH jako celku, tudíž i řady dalších významných komodit.

Na druhou stranu se zdá, že pro vydavatele nebude mít bezprostředně negativní vliv žádná z novel legislativy, které se nacházejí v různém stupni legislativního projednávání, jako například novela tiskového zákona či zákona o regulaci reklamy. Důležitou roli hraje také evropská legislativa a její promítání do domácí legislativy. V roce 2012 byly hlavními tématy evropské legislativy z hlediska zájmů vydavatelů novela evropské směrnice o ochraně osobních údajů a evropská politika v oblasti ochrany autorských práv, zejména v digitálním prostředí, kde se v institucích EU protíná tendence upravit legislativu směrem k rozvolnění autorských práv jako nástroji rozvoje digitálního podnikání v zemích EU s tendencí po jejich zpřísnění a upevnění práv vlastníků s tím, že jim to přinese vyšší příjmy, které budou moci věnovat do dalšího rozvoje. Novela směrnice o ochraně osobních údajů se dotýká zejména možnosti používání získaných údajů k redakčnímu využití a možnosti zasílání nabídek na předplatné tisku bez předchozího souhlasu příjemce. Neméně důležitou otázkou je evropská politika v oblasti DPH, která je předmětem diskuse na různých úrovních EU. Evropské vydavatelské asociace důsledně prosazují zachování tisku ve skupině zboží, které mohou národní státy zařadit mezi komodity se sníženou DPH a rozšíření této možnosti i na poskytování obsahu tisku prostřednictvím online a dalších digitálních platforem. Diskuse o uvedených právních normách pokračuje dále i v letošním roce.

Na závěr bych chtěl říci, že pevně věřím, že se vydavatelům podaří vyrovnat se všemi okolnostmi, které jejich činnost ovlivňují, a letošní rok jim přinese úspěchy, které se odrazí i v dalším vydání Ročenky Unie vydavatelů.

PaedDr. Jaromír Skopalík, CSc.
Prezident Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

The Czech Publishers´ Association is just publishing its yearbook – for the 17-th time. The Yearbook of the Czech Publishers´ Association is a presentation of the main activities of our association in 2012 and in the beginning of this year; it is a comprehensive catalogue of fundamental business details of individual members of the Czech Publishers´ Association as well as titles and websites operated by them, and at the same time it is also a systematically structured overview of results of individual titles of members of the Czech Publishers´ Association in terms of sales, readership and the gross advertising performance. The Yearbook 2013 thus brings a wide range of data, which, as we believe, you will practically utilize.

Media data provide a general info overview on the market of periodicals in the last year. It should be noted that 2012 was a difficult year for all the media and published data also reflect the impact of the overall situation of the media market on individual titles and publishers. In 2012, publishers were in particular confronted, as in several preceding years with the decline in consumption of traditional content due to the rise of new, especially digital and mobile media, which has been reflected in a drop in sales and readership of printed titles. Therefore, publishers, who have had the tradition of strong media brands, experiences and the ability to deliver high-quality content, have been trying in ever greater extent, to dominate new fields of media business, though facing some difficulties such as a high concentration of the digital market and the huge weight of some “Digital mega-groups” controlling searching, aggregation and other services to help consumers to access the desired content.

The second tendency is the decline in advertising media investments induced by the overall economic development, which has affected all media-types in varying degrees. Even here, publishers have been facing this trend with new projects and offers and they have been trying to include both printed and digital media in them thus taking advantage of their synergies.

It is not only publishers, who face these adverse effects; also the Czech Publishers´ Association as an organization promoting the interests of publishers as a whole has been taking steps in this respect. In this respect the Czech Publishers´ Association has been developing its traditional activities but also comes with new ones. In 2013, the Czech Publishers´ Association along with AMI Communications introduced the implemented project of supporting the periodical press, which includes a series of interconnected activities and events. We refer to some of the activities of our assciation in this respect in the first part of this Yearbook.

Publishers must face conditions deteriorating their position – both based on their own media market, and the external ones. Examples include the gradual increase in the VAT rate on the sale of printed matters, which during a not very long period since 2007 has tripled from 5 percent, and further increased by 4 percentage points in 2012 and by yet another percentage point in 2013. The Czech Publishers´ Association has been trying to counteract this tendency by explaining the social importance of the press, but its position is limited by the fact that the increase relates to the reduced VAT rates as a whole, therefore, a number of other important commodities.

On the other hand, it seems that none of legislative amendments that have been in various stages of the legislative debate, such as the amendment of the Press Act or the Act on Regulation of Advertising will have an immediate negative impact on publishers. Also the European legislation and its projection into the domestic legislation have been playing an important role. For example it is a case of the provisions on orphan works and the like. In 2012, the main topics of European legislation of the concern of publishers included amendment to the European Directive on Data Protection and the European policy in the field of copyright, especially in the digital environment where in EU institutions the tendency to modify legislation toward loosening copyright as an instrument of the development of digital business in the EU intersects a tendency for tightening and strengthening the rights of the owners by allowing them to bring higher revenues they would be able to invest in a further development. The amendment to the Directive on Data Protection concerns in particular the possibility of using the collected data to editorial use and the possibility of sending press subscriptions offers without the prior consent of the recipient. The European VAT policy, which has been discussed at various levels in the EU, is an equally important issue. European publishing associations have been rigorously defending maintaining the press in a group of goods national states can include among commodities with lowered VAT and extending this possibility to the provision of the press content via online and other digital platforms. Discussion on these legal standards has been continuing this year.

In conclusion, I would like to say that I firmly believe that publishers will be able to cope with all circumstances that affect their work, and this year will bring them success, which will be reflected in the next edition of the Yearbook of the Czech Publishers´ Association.

PaedDr. Jaromír Skopalík, PhD.
President of the Czech Publishers´ Association